Əlaqə Vasitələri

Telefon:
Mob.:
Faks:
E-mail:
+994 (12) 596 84 35
+994 (55) 204 64 74
+994 (12) 596 84 35
info@aytainsaat.com

ŞİRKƏT PROFİLİ

Şirkətimiz Azərbaycanda 2004-ci ildən etibar ən inşaat sektorunda podratçı və icraçı olaraq fəaliyyət göstərən firmamız, öz hərəkətverici qüvvəsi ilə müxtəlif sektorlarda, müxtəlif layihələr üzrə öhdəsinə götürdüyü işləri müvəffəqiyyətlə yerinə yetir ərək, məsuliyyət daşıdığı işləri təhvil vermişdir. Daima uğurlu layihələri həyata keçirən şirkət kimi tanınan firmamız beynəlxalq arenadakı fəaliyyətlərini qısa müddətdə dövrün ən müasir texnologiyalar ına sahib olan qruplarla yerinə yetirmişdir. Hər bir yeni layihədə şirkət, sahib olduğu potensialını daha da artırmışdır. Şirkətimizin öz sahələrində və fəaliyyət göstərdiyi regionlarda misli olmayan layih ələri müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmiş və öz işlərində iri addımlarla irəliləməkdədir.

 

GÖRÜŞÜMÜZ

Yenidən formala şan dünya iqtisadiyyatının bugünkü vəziyyətində böyük inkişaf potensialı və böyük inkişaf dinamikası olan Azərbaycanımızın iqtisadiyyatının daha da güclü olacağına, regionda söz sahibi olacağına ürəkd ən inanırıq. Bu səbəbdən ötrü də fəaliyyətdə olduğumuz inşaat sektoru başda olmaqla, bütün sektorlarda , beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğun olaraq, xidmət və yeniliklərlə müştərilərin razı qalmasın ı daim üstün tutaraq; nüfuzlu, etibarlı və üstün tutulan marka olmaq prinsipini davam etdiririk. Beyn əlxalq arenada qazandığı uğurları ilə potensialını daha da artıran firmalar  arasında öndə gedən firmalardandır.

 

MİSSİYAMIZ

Keçmiş zamanlardan bu günə qədər həyata keçirdiyi layihələri davam etdirərək, eyni zamanda təcrübəsindən müxtəlif iş sahələrində istifadə ed ərək, investor olaraq inkişaf etmək. Lider olmaq prinsipi ilə formalaşan investisiya siyasətini həyata keçirərək, müasir texnologiyalardan istifadə edərək, mütəxəssis insan resursları, əldə etdiyi təşkilat çılıq qabiliyyəti ilə xidmət göstərmək. İstənilən şərtlər daxilində fəaliyyət göstərdiyi sektorların və təsərrüfatın inkişafına yardım etmək.

 

STRATEGİYAMIZ

Şirkətimizin əsas strategiyası, qloballa şan dünyada həm ölkələrin, həm də şirkətlərin varlıqlarını qoruyub saxlaya bilmələri üçün, rəqabətin sürətlə artdığı, əsas fəaliyyət sahəsi olan inşaat tikinti sektorundakı özünəməxsus yerini qorumaq v ə yeniləşərək güclənməkdir. Şirkətin inkişaf və böyümə strategiyası isə tikinti sahəsində uzun illər boyunca əldə edilən təcrübənin artırılmasının davam etdirilməsi, milli və beynəlxalq səviyyədə inki şaf fürsətinin digər iş sektorlarında da əks etdirilməsi üçün formalaşdırılmışdır.

 

KEYFİYYƏT SİYASƏTİ VƏ SOS İAL MƏSULİYYƏT

AYTA MMC-nin keyfiyyətlə bağlı üzərinə g ötürdüyü öhdəlik müştərilərinə olan keyfiyyətli xidmətlə məhdudlaşmır. Şirkətin keyfiyyətə zəmanəti, işçilərinə etibarlı və mədəni bir iş şəraiti yaratmaq, fəaliyyət göstərdiyi cəmiyyətə yardım etmək v ə fəaliyyətlərindəki ətraf təsirləri minimuma endirməkdən ibarətdir.

Şirkətimiz olduğu regionlarda cəmiyyətə qarşı sosial məsuliyyətini dərk edərək müxtəlif sosial müəssisələr və t əşkilatların layihələrini öhdələrinə götürərək qalib gələrkən, qalib gəlmə siyasətini izləmişlərdir.